آموزش SAP FICO (امور مالی و کنترل) ساده شده برای مبتدیان
44h 53m
217
Udemy
12 دی 1399
24,553
4.3 از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
معمولا دارد
معمولا دارد (در صورت درخواست)

https://donyad.com/d/889c

آموزش SAP FICO (امور مالی و کنترل) ساده شده برای مبتدیان

SAP FICO (Finance & Controlling ) Simplified For Beginners

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: آموزش جامع SAP FI CO برای مبتدیان/کاربران نهایی حسابداری مالی SAP به عنوان مشاور SAP ، امور مالی

آنچه خواهید آموخت

 • نکات کامل تمرین برای تمرین در سیستم ارائه شده است.
 • پس از اتمام این دوره ، با درک منطق پشت پیکربندی مشاور SAP FICO می شوید
 • آموزش پیکربندی کامل فعالیت های کاربر نهایی SAP FICO گام به گام با نکات مناسب
 • تجربه عملی SAP FICO- Complete General Ledger Accounting را کسب کنید
 • تجربه عملی SAP FICO- حسابهای حسابهای پرداختنی کامل را دریافت کنید
 • تجربه عملی SAP FICO- حسابهای حسابهای دریافتنی کامل را دریافت کنید
 • تجربه عملی SAP FICO- حسابداری دارایی کامل را کسب کنید
 • تجربه عملی SAP FICO- حسابداری بانکی-بانک خانه را کسب کنید
 • از SAP FICO- Postings and Configuration Postions and Configuration تجربه عملی داشته باشید
 • تجربه عملی ادغام مدیریت مواد SAP (MM) با امور مالی را کسب کنید
 • تجربه عملی ادغام توزیع فروش SAP (SD) با امور مالی را کسب کنید
 • در SAP For Module Finance فعالیتهای پایان سال را کامل بیاموزید
 • ابزار انتقال داده را بیاموزید -LSWM
 • تجربه عملی استفاده از SAP Query - مخصوص کاربر و همچنین جهانی
 • تجربه عملی SAP اعتبار سنجی و جایگزینی را دریافت کنید
 • بیاموزید چگونه درخواست را در زمان واقعی منتقل کنید
 • درک کنید که چگونه ABAP User-Exit اجرا می شود (اجرای مستقیم در این دوره انجام می شود)
 • تجربه عملی روش های مختلف پرداخت موجود در SAP (بسیاری از سناریوها عملاً نشان داده می شوند)
 • از مالیات کامل آزمایش پیکربندی خرید فروش استفاده کنید


سرفصل ها و درس ها

SAP_FICO_ پیکربندی اساسی SAP_FICO_Basic Configuration

 • مروری بر پروژه پیاده سازی SAP SAP Implementation Project Overview

 • آشنایی با اصول و ترفندهای SAP LOGON Understanding SAP LOGON Basics and Tricks

 • مروری بر ماژول های SAP SAP Modules Overview

 • درک ساختار سازمانی Understanding Enterprise Structure

 • پیکربندی ساختار سازمانی Enterprise Structure Configuration

 • مفهوم و پیکربندی متغیر سال مالی Fiscal Year Variant Concept & Configuration

 • دانشتان را امتحان کنید Test Your Knowledge

 • مفهوم و پیکربندی نمودار حسابها -عملیاتی ، گروهی ، مخصوص کشور Chart of Accounts Concept & Configuration -Operational, Group,Country Specifig

 • ارسال دوره مفهوم و پیکربندی Posting Period Variant Concept & Configuration

 • نوع سند و تعداد محدوده مفهوم و پیکربندی Document Type & Number Ranges Concept & Configuration

 • زمینه وضعیت پیکربندی و پیکربندی Field Status Variant Concept & Configuration

 • مفهوم و پیکربندی گروههای تحمل Tolerance Groups Concept & Configuration

 • پارامتر جهانی ، تقسیم سند و سایر پیکربندی های مورد نیاز Global Parameter ,Document Splitting & Other Required Config

 • کنترل پیکربندی منطقه Controlling Area Configuration

 • س FAالات متداول: موضوع ارز در منطقه CO روشن شد FAQ: Currency Issue in CO Area Clarified

 • س FAالات متداول: کنترل اعداد منطقه FAQ: Controlling Area Numbers

بارگیری یادداشت ها Download Notes

 • نحوه بارگیری یادداشت برای چاپ How to Download Notes for Printing

حسابداری دفتر کل به تفصیل General Ledger Accounting in detail

 • معرفی Introduction

 • ایجاد G/L Master Data Create G/L Master Data

 • ایجاد G/L Master Data Continuation-سایر موضوعات Create G/L Master Data Continuation-Other Topics

 • پیکربندی و آزمایش نمودار حساب های گروه و کشور خاص Group & Country Specific Chart of Accounts Config & Testing

 • اهمیت گروه حساب G/L G/L Account Group Importance

 • مفهوم و آزمایش G/L A/c را حذف کنید Delete G/L A/c Concept and Testing

 • مسئله زمان واقعی Real Time Issue

 • راه حل مسئله در زمان واقعی Real Time Issue Solution

 • درک زمینه کلیدی در ارسال JV و ارسال JV اول Understanding Key Field in JV Posting & Posting 1st JV

 • تجزیه و تحلیل سند ارسال شده Analysis of Posted Document

 • مفهوم و آزمایش برای ارسال مسدود شده است Concept & Testing Blocked For Posting

 • آزمایش باز کردن و بستن دوره های ارسال با جزئیات Testing Open & Close Posting Periods in Detail

 • قوانین تغییر سند -مفهوم و آزمایش Document Change Rules -Concept & Testing

 • پیوست اسناد ، URL ، یادداشت ها Attaching Documents,URL,Notes

 • متغیر وضعیت وضعیت آزمایش Testing Field Status Variant

 • ورود سریع داده ها- قالب طراحی ، آزمایش Fast Data Entry- Design Template, Testing

 • متن برای موارد خط Texts for Line Items

 • نیاز به زمان واقعی 1 Real Time Requirement 1

 • مفهوم کد شرکت Cross Cross Company Code Concept

 • پیکربندی و آزمایش کد شرکت Cross Cross Company Code Configuration & Testing

 • نمایش سند Display Document

 • درک گزارشات G/L G/L Reports Understanding

 • ایجاد کاربر و طرح کلی Creating User & Global Layout

 • مسئله زمان واقعی Real Time issue

 • راه حل مسئله زمان واقعی Real Time issue Solution

 • مفهوم سند و تست را نگه دارید Hold Document Concept & Testing

 • نمونه سند مفهوم ، پیکربندی و آزمایش Sample Document Concept , Configuration & Testing

 • مفهوم ، پیکربندی و آزمایش سند تکراری Recurring Document Concept, Configuration and Testing

 • مفهوم مفاد پایان ماه Concept of Month End Provisions

 • پیکربندی و آزمایش سند تعهدی/موکول Accrual /Deferral Document Configuration & Testing

 • مدیریت آیتم باز - تست کامل پاکسازی Open Item Management - Full Clearing Testing

 • مدیریت آیتم باز - تست پاکسازی جزئی Open Item Management - Partial Clearing Testing

 • مدیریت مورد باز - پاکسازی باقی مانده Open Item Management - Residual Clearing

 • پاک کردن تفاوت مفهوم ، پیکربندی و آزمایش Clearing Differences Concept, Configuration & Testing

 • پاک کردن تفاوت ارسال - به صورت دستی Clearing Difference Posting - Manually

 • معکوس کردن اسناد- انفرادی ، دسته جمعی ، اقلام پاک شده ، شرکت متقابل Document Reversals- Individual,Mass , Cleared items ,Cross Company

 • پست های منفی - مفهوم، پیکربندی و تست Negative Postings - Concept , Configuration & Testing

 • ارز خارجی -انواع نرخ و مفهوم روش نقل قول Foreign Currency -Rate Types & Quotation Method Concept

 • پیکربندی و تست معاملات ارز خارجی Foreign Currency Transactions Configuration & Testing

 • لذت بردن از معاملات Enjoy Transactions

 • مفهوم محاسبه سود Interest Calculation Concept

 • محاسبه سود - پیکربندی منافع ترکیبی و تست Interest Calculation - Compound Interest Configuration & Testing

 • محاسبه سود نیاز به زمان واقعی Interest Calculation -Real Time Requirement

 • محاسبه سود ساده -Concept، پیکربندی، تست Simple Interest Calculation -Concept,Configuration, Testing

مالیات بر خرید و فروش Tax on Sales & Purchases

 • کلاس مفهومی مالیات Taxes Concept Class

 • پیکربندی مالیاتی و تست Tax Configuration & Testing

 • تست ادامه ... Testing Continue...

حسابهای پرداختنی Accounts Payable

 • مفهوم قابل پرداخت حساب Accounts Payable Concept

 • رکورد اصلی فروشنده Vendor Master Record

 • پیکربندی قابل پرداخت حساب Accounts Payable Configuration

 • ایجاد اطلاعات اصلی ایجاد و درک تغییر، تاریخ، بلوک Master Data Creation & Understanding Change, History, Block

 • تست حذف فروشنده فروشنده Testing Vendor Master Deletion

 • تست وضعیت کارشناسی ارشد فروشنده Testing Vendor Master Field Status

 • تست سناریوی کامل پاکسازی Testing Full Clearing Scenario

 • تست پاکسازی جزئی Testing Partial Clearing

 • تست پاکسازی باقی مانده Testing Residual Clearing

 • تست پاک کردن دستی Testing Manual Clearing

 • یک مفهوم و تست فروشنده یک بار One Time Vendor Concept & Testing

 • پیکربندی و تست کلید سفارشی سفارشی Custom Sort Key Configuration & Testing

 • حساب کاربری مصالحه جایگزین -Configuration & testing Alternative Reconciliation Account -Configuration & Testing

 • مفهوم عملکرد دوگانه کنترل Dual Control Functionality Concept

 • قابلیت کنترل دوگانه - کنترل و تست Dual Control Functionality -Configuration & Testing

 • مفهوم شرایط پرداخت Payment Terms Concept

 • پیکربندی و تست شرایط پرداخت Configuration & Testing of Payment Terms

 • مفهوم تخفیف نقدی Cash Discount Concept

 • تست تخفیف نقدی Cash Discount Testing

 • پیکربندی ثابت ثابت و تست Fixed Installment Config & Testing

 • اقساط انعطاف پذیر - مبلغ تقسیم پیکربندی و تست Flexible Installment - Amount Split Config & Testing

 • پیکربندی محدودیت روزانه و تست Day Limit Config & Testing

 • پیکربندی تاریخ پایه ثابت و تست Fixed Baseline Date Config & Testing

 • جریان فرآیند کسب و کار پرداخت Down Payment Business Process Flow

 • جریان فرایند کسب و کار کسب و کار ذکر شده است Noted Item Business Process Flow

 • بیانیه گزارش حساب فروشنده Vendor Account Statement Correspondance

 • بیانیه حساب فروشنده ارسال از طریق ایمیل Vendor Account Statement Sending Through Email

 • یادداشت اعتبار فروشنده Vendor Credit Memo

برنامه پرداخت خودکار بانک خانه (APP) House Bank_Automatic Payment Program(APP)

 • بانک خانه -Concept House Bank -Concept

 • پرداخت فروشنده با جریان فرآیند بررسی Vendor Payment with Check Process Flow

 • معامله فروش صادر شده پردازش صادر شده Vendor Payment-Issued Check Cancellation Process

 • برنامه پرداخت خودکار (برنامه) مفهوم Automatic Payment Program (APP) Concept

 • پیکربندی برنامه پرداخت خودکار (برنامه) Automatic Payment Program (APP) Configuration

 • APP -Scenario_01 APP -Scenario_01

 • APP -Scenario_02 APP -Scenario_02

 • APP -Scenario_03 APP -Scenario_03

 • APP -Scenario_04 APP -Scenario_04

 • APP -Scenario_05 APP -Scenario_05

 • APP -Scenario_06 APP -Scenario_06

 • APP -Scenario_07 APP -Scenario_07

 • APP -Scenario_08 APP -Scenario_08

 • APP -Scenario_09 APP -Scenario_09

 • APP -Scenario_10 APP -Scenario_10

 • APP -Scenario_11 APP -Scenario_11

 • APP -Scenario_12- برنامه Cross Company Code APP -Scenario_12- Cross Company Code APP

 • APP -Scenario_13- DME APP -Scenario_13- DME

 • APP -Scenario_14- اتوماسیون مشاوره پرداخت APP -Scenario_14- Payment Advice Automation

حسابهای دریافتنی Accounts Receivable

 • fi-ar -introduction FI-AR -Introduction

 • پیکربندی پایه Basic Configuration

 • ایجاد اطلاعات اصلی Master Data Creation

 • تست سناریوی کامل پاکسازی Testing Full Clearing Scenario

 • تست سناریوی پاکسازی جزئی Testing Partial Clearing Scenario

 • تست سناریوی پاکسازی دستی Testing Manual Clearing Scenario

 • تست سناریوی پاکسازی باقی مانده Testing Residual Clearing Scenario

 • تفاوت های پرداخت - کد تاریخ Payment Differences -Reason Code

 • مشتری به عنوان جریان فرآیند فروشنده Customer as a Vendor Process Flow

 • مشتری به عنوان یک روند فرآیند فروشنده ادامه دارد Customer as a Vendor Process Flow-Continued

lockbox Configuration and Process Flow lockbox Configuration and Process Flow

 • مفهوم Lockbox Lockbox Concept

 • پیکربندی Lockbox Lockbox Configuration

 • فرمت فایل lockbox Lockbox File Format

 • lockbox_testing_01 Lockbox_Testing_01

 • lockbox_testing_02 Lockbox_Testing_02

صورت حساب بانک الکترونیکی -BAI2 Electronic Bank Statement -BAI2

 • bai2_concept BAI2_Concept

 • bai2_configuratin_01 BAI2_Configuratin_01

 • bai2_configuratin_02 BAI2_Configuratin_02

 • bai2_file_format BAI2_File_Format

 • bai2_file_generation BAI2_File_Generation

 • bai2_uploading_file BAI2_Uploading_File

حسابداری دارایی Asset Accounting

 • معرفی Introduction

 • پیکربندی پایه Basic Configuration

 • ادغام GL با حسابداری دارایی GL Integration with Asset Accounting

 • پیکربندی کلید استهلاک Depreciation Key Configuration

 • ایجاد استاد دارایی Asset Master Creation

 • تدارکات اصلی دارایی Main Asset Procurement

 • ارسال تخفیف SLM Posting Depreciation-SLM

 • تدارکات زیربخش زیرمجموعه و استهلاک Sub-Asset Procurement and Depreciation Posting

 • ارسال تخفیف -WDV Posting Depreciation -WDV

 • فروش دارایی با مشتری Sale of an Asset with Customer

 • فروش دارایی بدون مشتری Sale of an Asset without Customer

 • ضبط یک دارایی Scrapping of an Asset

 • دارایی تحت ساخت و ساز (AUC) - مفهوم Asset Under Construction (AuC)- Concept

 • دارایی تحت ساخت و ساز (AUC) - پیکربندی Asset Under Construction (AuC)- Configuration

 • دارایی تحت ساخت و ساز (AUC) - حل و فصل Asset Under Construction (AuC)- Settlement

 • تهیه دارایی از طریق سفارش خرید Asset Procurement Through Purchase Order

کسر مالیات/TDS Withholding Tax /TDS

 • مفهوم جریان فرایند کسب و کار کامل Complete Business Process Flow Concept

FI ادغام با مدیریت مواد FI Integration with Material Management

 • معرفی Introduction

 • پیکربندی MM MM Configuration

 • پیکربندی FI Configuration

 • ایجاد اطلاعات کارشناسی ارشد برای آزمایش Master Data Creation for Testing

 • خرید به پرداخت - تست Procure-To-Pay - Testing

 • خرید به پرداخت مالیات 1 Procure To Pay- with Tax Testing 1

 • خرید به پرداخت - با تست مالیات 2 Procure-To-Pay - with Tax Testing 2

ادغام FI با فروش و توزیع FI Integration with Sales & Distribution

 • معرفی Introduction

 • پیکربندی SD SD Configuration

 • ادغام GL obyc OBYC GL Integration

 • ادغام Vkoa GL VKOA GL integration

 • ایجاد اطلاعات کارشناسی ارشد برای آزمایش Master Data Creation for Testing

 • آزمایش کردن Testing

 • سفارش به پول نقد (OTC) - تست Order To Cash (OTC) - Testing

 • OTC -Test 1 OTC -Test 1

 • OTC - تست 2 OTC - Test 2

 • OTC - تست 3 OTC - Test 3

 • OTC - تست 4 OTC - Test 4

مفاهیم اضافی MM & SD برای مشاور FICO MM & SD Additional Concepts for FICO Consultant

 • پیکربندی تخفیف فروش و تست Sales Discount Configuration and Testing

 • مالیات بر خروجی SD مالیات بر ارزش افزوده/GST -Configuration و تست SD Output Tax VAT/GST -Configuration and Testing

 • واریانس قیمت خرید (V) - سناریو 1 Purchase Price Variance (V) - Scenario 1

 • واریانس قیمت خرید (V) - سناریو 2 Purchase Price Variance (V) - Scenario 2

 • واریانس قیمت خرید (V) - سناریو 3 Purchase Price Variance (V) - Scenario 3

 • واریانس قیمت خرید (ها) - سناریو 1 Purchase Price Variance (S) - Scenario 1

 • واریانس قیمت خرید (ها) - سناریو 2 Purchase Price Variance (S) - Scenario 2

 • مالیات قابل پرداخت - مالیات بر ارزش افزوده/GST Deductible Taxes- VAT/GST

 • مالیات غیر قابل قبول - مالیات بر ارزش افزوده/GST Non-Deductible Taxes - VAT/GST

فعالیتهای پایان سال-مفهوم و آزمایش Year End Activities-Concept & Testing

 • فعالیت های پایان سال Year End Activities

اعتبارسنجی در SAP Validation in SAP

 • اعتبار سنجی Ref.field Ref.Field Validation

 • تأیید اعتبار تاریخ Posting Date Validation

 • اعتبار سنجی منطقه کسب و کار با مجموعه Business Area Validation with Sets

کنترل پیکربندی (حسابداری مدیریت) Controlling Configuration (Management Accounting)

 • کنترل اجمالی ماژول Controlling Module Overview

 • کنترل پیکربندی منطقه در جزئیات Controlling Area Configuration in detail

 • مقوله های هزینه عناصر Cost Element Categories

 • تعریف تعداد محدوده برای اسناد CO Define Number Ranges for Co Documents

 • نسخه های اهمیت در CO و پیکربندی Versions Importance in CO and Configuration

انتقال داده با استفاده از LSMW Data Migration Using LSMW

 • معرفی Introduction

 • درک فعالیت های کاربر نهایی Understanding End-User Activities

 • درک فعالیت های مشاور Understanding Consultant Activities

 • ایجاد پروژه و ثبت معامله Create Project & Record The Transaction

 • اضافه کردن زمینه های گم شده در ساختار مقصد به صورت دستی Adding Missing fields in Destination Structure manually

 • طراحی قالب برای آپلود Designing Template for uploading

 • حفظ ساختار منبع و زمینه های منبع Maintain Source Structure & Source Fields

 • حفظ روابط ساختار Maintain Structure Relations

 • حفظ نقشه برداری زمینه Maintain Field Mapping

 • فایل ها را مشخص کنید Specify Files

 • اختصاص دادن فایل ها Assign Files

 • آپلود فایل تک و ایجاد چند دسته Upload Single File & Create Multiple batches

 • تست پیش زمینه Testing Foreground

 • تست خطای نمایش فقط Testing display error only

 • پس زمینه تست Testing Background

 • با استفاده از ثابت در نقشه برداری و آزمایش Using Constant in mapping & Testing

 • چگونه به اشکال زدایی LSMW How to Debug LSMW

 • وارد کردن و صادرات LSMW Importing & Exporting LSMW

SAP Query (Reports)- User & Global SAP Query (Reports)- User & Global

 • پرس و جو خاص کاربر User Specific Query

 • پرس و جو جهانی Global Query

درخواست حمل و نقل -مفهوم و آزمایش Transport Request -Concept & Testing

 • TR Concept & Testing TR Concept & Testing

پیشرفت در SAP Enhancements in SAP

 • خط گزارش خط موضوع و راه حل Line item Report Issue and Solution

محتوای پاداش: به S/4 HANA ارتقا دهید Bonus Content : Upgrade to S/4 HANA

 • مقدمه و دانلود S4 Hana یادداشت ها Introduction & Download S4 HANA Notes

 • S4 HANA پیکربندی اولیه S4 HANA Basic Configuration

 • پیکربندی گروه حساب Account Group Configuration

 • تعریف نوع ارسال دوره و سایر پیکربندی Define Posting Period Variant and other config

 • گروه تحمل و پیکربندی دیگر Tolerance Group and other configuration

 • پیکربندی ارز Currency Configuration

 • حل مسئله پیکربندی FM Resolving FM Configuration Issue

 • یکپارچه سازی با کنترل پیکربندی FI Integration with Controlling Configuration

 • حل مسائل مربوط به انطباق Resolving Consistency Check Issues

 • S/4 HANA GL ارسال تست کاربر نهایی S/4 HANA GL Posting End-User Testing

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Mohammed Rashid

محمد رشید یک مشاور عملکردی SAP تکنو است که دارای 14 سال تجربه در سیستم های SAP و غیر ERP است. وی نقش های مختلفی را در اجرا ، اجرا و پشتیبانی از پروژه ها بازی کرده است. وی یک مشاور خبره در مورد SAP Controlling Product Costing، COPA، ML و خدمات مشاوره واقعی هزینه است. در حال حاضر به عنوان فریلنسر در SAP FICO کار می کند.