آموزش اصول مایکروسافت StreamInsight
5h 7m
110
Pluralsight
24 آذر 1390
54
4.3 از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
دارد
دارد (در صورت درخواست)(در حال تست)

https://donyad.com/d/e86c

آموزش اصول مایکروسافت StreamInsight

Microsoft StreamInsight Fundamentals

نگاهی به نحوه طراحی ، ساخت ، استقرار و مدیریت راه حل های Microsoft StreamInsight این دوره تمام قابلیت های اصلی Microsoft StreamInsight را مرور می کند. این شامل توسعه درخواست های پردازش رویداد پیچیده ، آداپتورهای ساختمان و تشخیص مشکلات است.


سرفصل ها و درس ها

معرفی StreamInsight Introducing StreamInsight

 • مقدمه Introduction

 • پردازش رویداد پیچیده چیست؟ What is Complex Event Processing?

 • کار با جریان داده ها Working with Streams of Data

 • انواع رویدادهای StreamInsight Types of StreamInsight Events

 • معماری StreamInsight StreamInsight Architecture

 • نصب StreamInsight Installing StreamInsight

 • ساخت یک برنامه StreamInsight با LINQPad Building a StreamInsight App with LINQPad

 • DEMO: ساخت یک برنامه StreamInsight با LINQPad DEMO: Building a StreamInsight App with LINQPad

 • خبرهای جدید در StreamInsight 1.2 What's New in StreamInsight 1.2

 • خلاصه Summary

در حال توسعه سالات StreamInsight - قسمت اول Developing StreamInsight Queries - Part I

 • مقدمه Introduction

 • نقش LINQ در StreamInsight The Role of LINQ in StreamInsight

 • نمایشگرهای فیلتر و پروجکشن Filter and Projection Queries

 • DEMO: نمایشگرهای فیلتر و پروجکشن DEMO: Filter and Projection Queries

 • ویندوز در StreamInsight Event Windows in StreamInsight

 • مثال: رویداد Windows در StreamInsight EXAMPLE: Event Windows in StreamInsight

 • س Groupالات گروهی و تجمیع Group and Aggregation Queries

 • DEMO: س Groupالات گروهی و تجمیعی - قسمت اول DEMO: Group and Aggregation Queries - Part I

 • DEMO: نمایش داده شد های گروه و تجمع - قسمت دوم DEMO: Group and Aggregation Queries - Part II

در حال توسعه سeriesالات StreamInsight - قسمت دوم Developing StreamInsight Queries - Part II

 • نمایش داده شد TopK TopK Queries

 • DEMO: TopK نمایش داده شد DEMO: TopK Queries

 • عضویت و درخواست های اتحادیه Join and Union Queries

 • DEMO: به کوئری ها بپیوندید - قسمت اول DEMO: Join Queries - Part I

 • DEMO: به کوئری ها بپیوندید - قسمت دوم DEMO: Join Queries - Part II

 • DEMO: س Quالات اتحادیه DEMO: Union Queries

در حال توسعه س Quالات StreamInsight - قسمت سوم Developing StreamInsight Queries - Part III

 • تغییر مهرهای زمان رویداد Modifying Event Timestamps

 • DEMO: تغییر مهرهای زمان رویداد - قسمت اول DEMO: Modifying Event Timestamps - Part I

 • DEMO: تغییر مهرهای رویدادی - قسمت دوم DEMO: Modifying Event Timestamps - Part II

 • DEMO: تغییر مهرهای رویدادی - قسمت سوم DEMO: Modifying Event Timestamps - Part III

 • DEMO: تغییر مهرهای رویدادی - قسمت چهارم DEMO: Modifying Event Timestamps - Part IV

 • DEMO: تغییر مهرهای رویدادی - قسمت پنجم DEMO: Modifying Event Timestamps - Part V

 • خلاصه Summary

گسترش س Exالات LINQ StreamInsight Extending StreamInsight LINQ Queries

 • مقدمه Introduction

 • چرا LINQ StreamInsight را تمدید می کنید؟ Why Extend StreamInsight LINQ?

 • در حال توسعه توابع تعریف شده توسط کاربر Developing User Defined Functions

 • DEMO: در حال توسعه توابع تعریف شده توسط کاربر DEMO: Developing User Defined Functions

 • در حال توسعه مصالح تعریف شده توسط کاربر Developing User Defined Aggregates

 • DEMO: در حال توسعه مصالح تعریف شده توسط کاربر - قسمت اول DEMO: Developing User Defined Aggregates - Part I

 • DEMO: در حال توسعه مصالح تعریف شده توسط کاربر - قسمت دوم DEMO: Developing User Defined Aggregates - Part II

 • در حال توسعه اپراتورهای تعریف شده توسط کاربر Developing User Defined Operators

 • DEMO: توسعه اپراتورهای تعریف شده توسط کاربر - قسمت اول DEMO: Developing User Defined Operators - Part I

 • DEMO: توسعه اپراتورهای تعریف شده توسط کاربر - قسمت دوم DEMO: Developing User Defined Operators - Part II

 • در حال توسعه اپراتورهای جریان مشخص شده توسط کاربر Developing User Defined Stream Operators

 • DEMO: در حال توسعه اپراتورهای جریان تعریف شده توسط کاربر DEMO: Developing User Defined Stream Operators

 • ماتریس خلاصه برنامه افزودنی پرسش و خلاصه ماژول Query Extension Summary Matrix and Module Summary

منابع رویداد StreamInsight: IObservable و IEnumerable StreamInsight Event Sources: IObservable and IEnumerable

 • مقدمه Introduction

 • نقش IEnumerable و IObservable در .NET Framework Role of IEnumerable and IObservable in the .NET Framework

 • استفاده از IEnumerable و IObservable در StreamInsight Leveraging IEnumerable and IObservable in StreamInsight

 • استفاده از IObservable برای منابع رویداد و سینک ها Using IObservable for Event Sources and Sinks

 • DEMO: استفاده از IObservable برای منابع رویداد و سینک ها - قسمت اول DEMO: Using IObservable for Event Sources and Sinks - Part I

 • DEMO: استفاده از IObservable برای منابع رویداد و غرق ها - قسمت دوم DEMO: Using IObservable for Event Sources and Sinks - Part II

 • DEMO: استفاده از IObservable برای منابع رویداد و غرق ها - قسمت سوم DEMO: Using IObservable for Event Sources and Sinks - Part III

 • استفاده از IEnumerable برای منابع رویداد و غرق ها Using IEnumerable for Event Sources and Sinks

 • DEMO: استفاده از IEnumerable برای منابع رویداد و غرق ها - قسمت اول DEMO: Using IEnumerable for Event Sources and Sinks - Part I

 • DEMO: استفاده از IEnumerable برای منابع رویداد و غرق ها - قسمت دوم DEMO: Using IEnumerable for Event Sources and Sinks - Part II

 • DEMO: استفاده از IEnumerable برای منابع رویداد و غرق ها - قسمت سوم DEMO: Using IEnumerable for Event Sources and Sinks - Part III

 • خلاصه Summary

منابع رویداد StreamInsight: در حال توسعه آداپتورها StreamInsight Event Sources: Developing Adapters

 • مقدمه Introduction

 • هدف آداپتورهای StreamInsight The Purpose of StreamInsight Adapters

 • چرخه زندگی آداپتور The Adapter Lifecycle

 • پیشرفت زمان با CTI ها Advancing Time with CTIs

 • ملاحظات قبل از توسعه آداپتورها Considerations Before Developing Adapters

 • ساخت یک آداپتور ورودی StreamInsight Building a StreamInsight Input Adapter

 • DEMO: ساخت آداپتور ورودی StreamInsight - قسمت اول DEMO: Building a StreamInsight Input Adapter - Part I

 • DEMO: ساخت آداپتور ورودی StreamInsight - قسمت دوم DEMO: Building a StreamInsight Input Adapter - Part II

 • DEMO: ساخت آداپتور ورودی StreamInsight - قسمت سوم DEMO: Building a StreamInsight Input Adapter - Part III

 • DEMO: ساخت آداپتور ورودی StreamInsight - قسمت چهارم DEMO: Building a StreamInsight Input Adapter - Part IV

 • DEMO: ساخت آداپتور ورودی StreamInsight - قسمت پنجم DEMO: Building a StreamInsight Input Adapter - Part V

 • ساخت آداپتور خروجی StreamInsight Building a StreamInsight Output Adapter

 • DEMO: ساخت آداپتور خروجی StreamInsight - قسمت اول DEMO: Building a StreamInsight Output Adapter - Part I

 • DEMO: ساخت آداپتور خروجی StreamInsight - قسمت دوم DEMO:Building a StreamInsight Output Adapter - Part II

 • خلاصه Summary

میزبانی برنامه StreamInsight Hosting StreamInsight Application

 • مقدمه Introduction

 • گزینه های میزبانی احتمالی Possible Hosting Options

 • استفاده از میزبان تعبیه شده Using an Embedded Host

 • DEMO: استفاده از میزبان داخلی - قسمت اول DEMO: Using an Embedded Host - Part I

 • DEMO: استفاده از میزبان داخلی - قسمت دوم DEMO: Using an Embedded Host - Part II

 • با استفاده از میزبان مستقل Using the Standalone Host

 • DEMO: استفاده از میزبان مستقل - قسمت اول DEMO: Using the Standalone Host - Part I

 • DEMO: استفاده از میزبان مستقل - قسمت دوم DEMO: Using the Standalone Host - Part II

 • نوشتن درخواست از طریق میزبان مستقل Composing Queries Through the Standalone Host

 • DEMO: ساخت پرس و جو از طریق میزبان مستقل - قسمت اول DEMO: Composing Queries Through the Standalone Host - Part I

 • DEMO: ساخت پرس و جو از طریق میزبان مستقل - قسمت دوم DEMO: Composing Queries Through the Standalone Host - Part II

 • DEMO: ساخت پرس و جو از طریق میزبان مستقل - قسمت سوم DEMO: Composing Queries Through the Standalone Host - Part III

 • میزبانی در ابر با استفاده از StreamInsight Austin Hosting in the Cloud Using StreamInsight Austin

 • خلاصه Summary

نظارت و عیب یابی برنامه های StreamInsight Monitoring and Troubleshooting StreamInsight Applications

 • مقدمه Introduction

 • فعال کردن نقطه پایان مدیریت در برنامه های StreamInsight Enabling the Management Endpoint in StreamInsight Applications

 • DEMO: فعال کردن نقطه پایان مدیریت در برنامه های StreamInsight DEMO: Enabling the Management Endpoint in StreamInsight Applications

 • مشاهده سرور و عیب یابی جستجو Viewing Server and Query Diagnostics

 • DEMO: مشاهده سرور و عیب یابی پرس و جو DEMO: Viewing Server and Query Diagnostics

 • گرفتن رویدادها برای تجزیه و تحلیل Capturing Events for Analysis

 • DEMO: گرفتن رویدادها برای تجزیه و تحلیل DEMO: Capturing Events for Analysis

 • تجزیه و تحلیل رویدادها با استفاده از اشکال زدایی Event Flow Analyzing Events using the Event Flow Debugger

 • DEMO: تجزیه و تحلیل رویدادها با استفاده از اشکال زدائی جریان رویداد DEMO: Analyzing Events using the Event Flow Debugger

 • خلاصه Summary

ساخت نرم افزارهای StreamInsight انعطاف پذیر Building Resilient StreamInsight Applications

 • مقدمه Introduction

 • مشکل چیه؟ What is the Problem?

 • معرفی StreamInsight Checkpointing Introducing StreamInsight Checkpointing

 • سطح انعطاف پذیری Levels of Resiliency

 • انعطاف پذیر ساختن پرس و جو Making a Query Resilient

 • DEMO: ساخت یک پرس و جو قابل انعطاف - قسمت اول DEMO: Making a Query Resilient - Part I

 • DEMO: ساخت یک پرس و جو قابل انعطاف - قسمت دوم DEMO: Making a Query Resilient - Part II

 • ساخت آداپتور قابل پخش Building a Replayable Adapter

 • DEMO: ساخت یک آداپتور قابل پخش - قسمت اول DEMO: Building a Replayable Adapter - Part I

 • DEMO: ساخت یک آداپتور قابل پخش - قسمت دوم DEMO: Building a Replayable Adapter - Part II

 • حذف موارد تکراری با استفاده از آداپتور خروجی Eliminating duplicates using an output adapter

 • DEMO: حذف موارد تکراری با استفاده از آداپتور خروجی - قسمت اول DEMO: Eliminating duplicates using an output adapter - Part I

 • DEMO: حذف موارد تکراری با استفاده از آداپتور خروجی - قسمت دوم DEMO: Eliminating duplicates using an output adapter - Part II

 • خلاصه Summary

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Richard Seroter

Richard Seroter مدیر مدیریت محصولات خروجی در Google Cloud است و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه کلرادو است. او همچنین یک مربی در Pluralsight ، سرپرست ویرایشگر Info.03 برای رایانش ابری ، سخنران مکرر عمومی ، نویسنده کتابهای متعدد در زمینه طراحی و توسعه نرم افزار و 12 بار سابق Microsoft MVP برای cloud است. ریچارد یک وبلاگ به طور مرتب به روز شده در مورد موضوعات معماری و طراحی راه حل را نگهداری می کند و می تواند به عنوانrseroter در توییتر یافت شود.