آموزش اتوکد 2016
8h 46m
118
Linkedin
15 اردیبهشت 1394
744,681
- از 5
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می‌شود.)
دارد
دارد
Scott Onstott

https://donyad.com/d/b5bc

آموزش اتوکد 2016

AutoCAD 2016 Essential Training

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: اسکات اونستوت 24 سال است که از اتوکد استفاده می کند و شاهد تکامل آن در محبوب ترین استاندارد صنعت با کاربرد رایانه و برنامه طراحی است. این دوره معرفی دقیق شما به نسخه 2016 اتوکد است. اسکات با اصول رابط کاربری شروع می شود و شما را گام به گام به سمت یادگیری نحوه ترسیم نوع نقاشی های دقیق و اندازه گیری شده دو بعدی که اساس ارتباط طراحی را در سراسر جهان تشکیل می دهد ، هدایت می کند. در این راه ، شما می آموزید که چگونه هندسه ، لایه ها ، بلوک ها ، ویژگی ها ، ابعاد ، طرح ها و نحوه به اشتراک گذاشتن نقاشی های خود را با دیگران ایجاد و اصلاح کنید.

توجه: این دوره به روزرسانی آموزش 2015 ما است ، از جمله فیلم های جدید در مورد کار با ضربه محکم و ناگهانی اشیا ، نوشتن اشیا multi چند خطی ، ساخت اشیا dimension بعدی و موارد دیگر.

موضوعات شامل:
 • تغییر مکان های کاری
 • تبدیل نقاشی ها به واحدهای جدید
 • رسم خطوط ، دایره ها ، خطوط شکاف ، چند ضلعی ها و موارد دیگر
 • جابجایی ، کپی ، چرخش و مقیاس گذاری اشیا
 • آینه کاری ، بلند کردن ، پیرایش و اتصال اشیا
 • رسم دقیق با مختصات و برداشتن جزئیات
 • ایجاد شیب
 • ساخت اشیا بعدی
 • مدیریت خصوصیات شی و لایه
 • استفاده مجدد از مطالب
 • تهیه منابع خارجی (از جمله xrefs)
 • افزودن حاشیه نویسی
 • بسته بندی و انتشار داده های CAD


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

1. بررسی رابط کاربری 1. Exploring the User Interface

 • بررسی رابط کاربری Exploring the user interface

 • با استفاده از روبان Using the ribbon

 • تغییر فضاهای کاری Changing workspaces

 • رابط کاربری شخصی سازی Customizing the user interface

 • ویرایش نام های مستعار فرمان Editing command aliases

 • دسترسی به راهنما Accessing help

2. مدیریت پرونده ها و گزینه ها 2. Managing Files and Options

 • باز کردن پرونده های ذخیره و بسته شدن Opening saving and closing files

 • انتخاب واحدهای طراحی Selecting drawing units

 • تبدیل نقشه ها به واحدهای جدید Converting drawings to new units

 • برنامه ویرایش و گزینه های طراحی Editing program and drawing options

 • استفاده و ایجاد الگوها Using and creating templates

3. مرور نقشه ها 3. Navigating Drawings

 • با استفاده از دستورات و تغییر جهت یک نقاشی Using commands and panning a drawing

 • با استفاده از دستور زوم برای پیمایش Using the Zoom command to navigate

 • درک مدل و فضاهای کاغذی Understanding model and paper spaces

 • ذخیره و بازیابی نماها Saving and restoring views

4. رسم اشیا 4. Drawing Objects

 • خطوط Lines

 • حلقه ها Circles

 • قوس Arcs

 • بیضی ها Ellipses

 • اسپلینز Splines

 • خطوط شهری Polylines

 • مستطیل و چند ضلعی Rectangles and polygons

 • امتیاز و دونات Points and donuts

5. اصلاح اشیا 5. Modifying Objects

 • انتخاب اشیا Selecting objects

 • جابجایی و کپی کردن Moving and copying

 • چرخش و مقیاس گذاری Rotating and scaling

 • مرتب کردن اشیا Arraying objects

 • جبران و آینه کاری Offsetting and mirroring

 • کشش و طولانی شدن Stretching and lengthening

 • اصلاح و گسترش Trimming and extending

 • شکستن و پیوستن Breaking and joining

 • ویرایش با دسته ها Editing with grips

 • ایجاد مرزها و پاکسازی Creating boundaries and cleaning up

 • انجام عملیات بولی در مناطق Performing Boolean operations on regions

 • با استفاده از دستورهای پخ و فیله فیله Using the fillet chamfer and blend commands

 • تقسیم و اندازه گیری Dividing and measuring

 • ویرایش خطوط خطوط شهری و خطوط شکاف Editing polylines and splines

6. رسم دقیق 6. Drawing Accurately

 • استفاده از Grid و Snap Using Grid and Snap

 • ساخت نقشه های ایزومتریک Making isometric drawings

 • درک سیستم های مختصات Understanding coordinate systems

 • استفاده از ردیابی قطبی Using polar tracking

 • فعال کردن نمایشگر سر به بالا Enabling the heads-up display

 • کار با ضربه محکم و ناگهانی شی Working with object snaps

 • یافتن مرکز هندسی Finding the Geometric center

 • با استفاده از دستور From Using the From command

 • به کارگیری ردیابی ضربه محکم و ناگهانی Employing object-snap tracking

 • ایجاد سیستم مختصات از خود شما Creating coordinate systems of your own

7. طراحی نقشه ها را تمرین کنید 7. Practice Drawing Projects

 • پروژه مهندسی: ترسیم قسمت Engineering project: Part drawing

 • پروژه معماری: ضمیمه طرح Architectural project: Attaching a sketch

 • پروژه معماری: طراحی دیوارها Architectural project: Drawing walls

 • پروژه معماری: دهانه های برش Architectural project: Cutting openings

 • پروژه معماری: طراحی درها Architectural project: Drawing doors

 • پروژه معماری: افزودن جزئیات Architectural project: Adding details

8. هچ کردن و ایجاد گرادیان ها 8. Hatching and Creating Gradients

 • با استفاده از دستور Hatch Using the Hatch command

 • ایجاد الگوهای دریچه با انتخاب اشیا Creating hatch patterns by selecting objects

 • ایجاد شیب Creating gradients

 • ویرایش مرزهای دریچه Editing hatch boundaries

9. نوشتن 9. Writing

 • ایجاد سبک های متن Creating text styles

 • نوشتن متن تک خطی Writing single-line text

 • ایجاد یک قاب متن Creating a text frame

 • نوشتن متن چند خطی Writing multiline text

 • تراز کردن اشیا text متنی Aligning text objects

10. ابعاد 10. Dimensioning

 • اندازه گیری مسافت و مساحت Measuring distances and areas

 • ساخت اشیا dimension بعدی Making dimension objects

 • ویرایش ابعاد موجود Editing existing dimensions

 • ویرایش سبک ابعاد Editing a dimension style

 • ایجاد زیر سبک ها Creating dimension substyles

 • ایجاد ابعاد اضافی Making dimension overrides

 • ایجاد چند لیدر Creating multileaders

11. مدیریت خصوصیات شی و لایه 11. Managing Object and Layer Properties

 • مخفی کردن و جداسازی اشیا Hiding and isolating objects

 • در حال ویرایش خصوصیات شی Editing object properties

 • تغییر مقیاس نوع خط Changing linetype scale

 • ایجاد لایه ها Creating layers

 • با استفاده از منوی کشویی لایه Using the Layer dropdown menu

 • دسترسی به ابزارهای لایه تخصصی Accessing specialized layer tools

 • ذخیره و بازیابی حالت های لایه Saving and restoring layer states

 • تغییر ترتیب نمایش شی Altering object display order

12. استفاده مجدد از مطالب 12. Reusing Content

 • کار با گروه ها Working with groups

 • ایجاد و درج بلوک Creating and inserting blocks

 • استفاده از خصوصیات شی ByLayer و ByBlock Using ByLayer and ByBlock object properties

 • دوباره تعریف بلوک ها Redefining blocks

 • انفجار اشیا با استفاده از انفجار و Xplode Exploding objects with Explode and Xplode

 • طراحی یک بلوک پویا Designing a dynamic block

 • دسترسی به محتوای بلوک خارجی Accessing external block content

 • تعریف مجدد بلوک های محلی با بلوک های جهانی Redefining local blocks with global blocks

13. تعریف ویژگی ها و پیکربندی جداول 13. Defining Attributes and Configuring Tables

 • طراحی نمادی با متغیرهایی متن Designing a symbol with text placeholders

 • طراحی تعاریف ویژگی Designing attribute definitions

 • تعریف یک بلوک با صفات Defining a block with attributes

 • ایجاد جدول Creating a table

 • سبک کردن متن عنوان جدول Styling a table's title text

 • افزودن فیلدها به جداول Adding fields to tables

14. ایجاد مراجع خارجی 14. Making External References

 • صادر کردن اشیا به یک پرونده Exporting objects to a file

 • پیوند و همپوشانی xref ها Attaching and overlaying xrefs

 • تغییر xrefs Altering xrefs

 • بریدن xrefs Clipping xrefs

 • ویرایش xref در محل Editing xrefs in place

 • حذف xrefs Removing xrefs

15. کار با طرح بندی و حاشیه نویسی 15. Working with Layouts and Annotation

 • ایجاد یک طرح بندی Creating a layout

 • پیکربندی یک نمای دید Configuring a viewport

 • قفل کردن نماهای دیدنی Locking viewports

 • یخ زدن لایه های نمای نمایش Freezing viewport layers

 • رسم بلوک عنوان Drawing a title block

 • ایجاد سبک های متن حاشیه نویسی Creating annotative text styles

 • ایجاد سبک ها و اشیا dimension بعد حاشیه ای Creating annotative dimension styles and objects

 • ترسیم و ویرایش ابرهای تجدیدنظر Drawing and editing revision clouds

16. ایجاد خروجی 16. Creating Output

 • طرح از یک طرح و از فضای مدل Plotting from a layout and from model space

 • بسته بندی داده های خود با eTransmit Packaging your data with eTransmit

 • خروجی فایل های DWFx برای اشتراک گذاری آنلاین Outputting DWFx files for sharing online

 • انتشار چندین برگ Publishing multiple sheets

نتیجه Conclusion

 • مراحل بعدی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Scott Onstott

مربی متخصص در نرم افزارهای CAD ، BIM ، 3D و زمان واقعی Scott Onstott یک مربی متخصص در نرم افزارهای CAD ، BIM ، 3D و در زمان واقعی است که در صنعت AEC استفاده می شود. اسکات یک مشاور ، مدرس ، نویسنده و تهیه کننده مستقل فیلم است که در مورد نرم افزارهای تجسم معماری و طراحی تدریس و نوشتن کرده است از سال 1999. او آموزش های آنلاین و بین المللی را در محل ارائه می دهد. او نویسنده بیش از دوازده کتاب فنی است ، بیش از هزار دانش آموز را به صورت حضوری تدریس کرده و در مکان های مختلف عمومی در اتوکد ، 3ds Max ، SketchUp و فتوشاپ صحبت کرده است. اسکات با خانواده اش در بریتیش کلمبیا زندگی می کند. به وب سایت های وی در http://grok.academy و http://www.scottonstott.com مراجعه کنید.