Dr. Anastasia Makratzi

مشاوره ، تدریس ، استاد ریکی یکی از متخصصان بین المللی و مربی Udemy و مشاور بهداشت متخصص در S.T.D. (بی نظمی فضا و زمان) دید من این است: برای کمک به افراد برای ارتباط مجدد با توانایی های درون کودک ، عشق ، آزادی و رسیدن به هدف زندگی خود. ابزارها ، مهارت ها ، مهارت ها و دانش را در اختیار کودکان قرار دهد تا ارتباط خود را از دست ندهند یا با توانایی های درون کودک ، عشق ، آزادی و رسیدن به هدف زندگی خود دوباره وصل شوند. من فکر می کنم تمام زندگی من در حال تدریس و مشاوره درباره چگونگی پیشگیری و بهبود اختلال فضا و زمان (STD) هستم. بیایید پیشگیری را درست کنیم و درمان برای همه ضروری است.