Jeany Argueta

B.A. در آموزش زبان انگلیسی Idle از سیستم عامل از سال 2018 ... امروزه اینترنت یک نیاز اساسی است ، MOOC ها بیش از هر زمان دیگری به انواع اطلاعات دسترسی دارند. من بیش از 15 سال است که در زمینه های آموزشی مشغول به کار هستم و به نظر من آموزش عالی یکی از علاقه های من است. در هر کلاس دانش آموزان بسیار روشن وجود دارد که می تواند به شکل گیری آینده ملت ما ، السالوادور کمک کند. در این دوره ، دانشجویان من سعی کرده اند که بهترین قدم را بگذارند و یک دوره جالب را بر اساس برنامه درسی مربوط به کلاس انگلیسی ایجاد کنند. امیدوارم وقت بگذارید و با هر فعالیتی که برای شما دقیقاً فکر شده است درگیر شوید.

آموزش واحد 4: عادات غذایی

Unit 4: Eating Habits

عادت های غذایی


Jeany Argueta Jeany Argueta
زمان دوره: