Helpful And Fast Media

روی خودتان سرمایه گذاری کنید و از زندگی خود بیشتر بهره مند شوید. Mediafullful و Fast مفتخر است که دوره هایی را منتشر می کند که به دانشجویان ما کمک می کند تا احساسات خود را دنبال کنند ، رویاهای خود را دنبال کنند و زندگی خود را با استفاده از روش های عملی و اثبات شده که واقعا کار می کنند ، بهبود بخشند. ما اعتقاد داریم هرکسی پتانسیل استفاده نشده ای در درون خود دارد که می توان با ابزار و دانش مناسب از آن استفاده کرد. این وظیفه ماست که از طریق دوره هایی که منتشر می کنیم ، این روند را تسهیل کنیم.

ISO 22000 (HACCP و PRP) برای ایمنی مواد غذایی

ISO 22000 (HACCP and PRPs) for Food Safety

استانداردها ، تجزیه و تحلیل ، نقاط کنترل و مدیریت ریسک مربوط به ISO 22000 برای متخصصان صنایع غذایی


Helpful And Fast Media Helpful And Fast Media
زمان دوره: 1h 57m