Kaine Agary

متخصص مالکیت معنوی من یک استراتژیست تجارت و متخصص مالکیت فکری هستم و بیش از 15 سال به صاحبان مشاغل کوچک و کارآفرینان خلاق کمک می کنم تا پایه های قانونی محکمی برای مشاغل خود بسازند و از مالکیت معنوی آنها برای ایجاد ارزش استفاده کنند. من به صاحبان مشاغل و کارآفرینان خلاق کمک می کنم تا مالکیت معنوی خود را شناسایی کرده و برنامه ای برای مدیریت سبد مالکیت معنوی خود ، درآمدزایی از آن و جلوگیری از ضرر و زیان های سنگین کسب و کار به دلیل سو mis مدیریت مالکیت معنوی در تجارت خود ایجاد کنند.

آموزش مالکیت معنوی چه و چرا برای مشاغل کوچک

Intellectual Property WHAT and WHY for Small Businesses

هر صاحب کسب و کار کوچک و کارآفرین خلاق باید در مورد مالکیت معنوی بدانند.


Kaine Agary Kaine Agary
زمان دوره: 35m