گرامر انگلیسی (گرامر present perfect) | حال کامل

گرامر انگلیسی (گرامر present perfect) | حال کامل

در زبان انگلیسی، زمان حال کامل (present perfect) چیزیست که کمی شما را بیش تر درگیر خود میکند.

present perfect (حال کامل)

زمان حال کامل در زبان انگلیسی یکی از زمان‌های رایج در این زبان به شمار می‌آید که برای نشان‌دادن عملی که در گذشته اتفاق افتاده و مستقیما با زمان حال در ارتباط است مورداستفاده قرار می‌گیرد. البته در مواقعی ممکن است عملی که در گذشته اتفاق افتاده در زمان حال نیز ادامه داشته باشد. در ادامه درباره هریک از انواع روش‌هایی که می‌توان از این زمان استفاده کرد صحبت می‌کنیم. اجازه ندهید که این زمان شما را گیج کند. حتی اگر در جمله‌ای که وجود دارد یک فعل یا کلمه مربوط به زمان حال نیز وجود داشته باشد باز هم زمان حال کامل در این زبان به اعمالی می‌پردازد که در گذشته اتفاق افتاده یا در گذشته شروع شده و تابه‌حال ادامه پیدا کرده‌اند.

در واقع می‌توان گفت که زمان حال کامل در انگلیسی بیشتر به‌جای زمان گذشته ساده مورداستفاده قرار گرفته و کاربرد دارد. اگرچه برخی از موقعیت‌های خاص نیز وجود دارد که در آنها فقط می‌توانید از یکی از این دو زمان استفاده کنید که درباره این موضوع نیز به طور مفصل در ادامه صحبت خواهیم کرد.


گرامر حال کامل یکی از زمان‌های پیچیده‌تر در زبان انگلیسی است. این زمان برای بیان رخدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده اما تأثیر آن‌ها تا زمان حال ادامه دارد، به‌کار می‌رود. در این گرامر از دو قسمت "have" یا "has" به عنوان فعل کمکی و شکل سوم فعل مورد نظر استفاده می‌شود.

برای دیدن دوره های اموزش زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید

ساختار جمله:

((Subject+have/has+Past Participle+Rest of the SentenceSubject    +have/has+Past Participle+Rest of the Sentence))

مثال:

  1. من این کتاب را خوانده‌ام. I have read this book.I have read this book.
  2. او هنوز شام نخورده است. He hasn’t eaten dinner yet.He hasn’t eaten dinner yet.
  3. آن‌ها به پاریس سفر کرده‌اند. They have traveled to Paris.They have traveled to Paris.


     برای دیدن دوره های اموزش گرامر انگلیسی اینجا کلیک کنید

زمان‌های منفی:

((Subject+have/has not+Past Participle+Rest of the SentenceSubject      +have/has not+Past Participle+Rest of the Sentenc))

مثال :

I have been to Mexico so far

من تا الان مکزیک بوده ام.

I have read the lesson

درس را خوانده ام.

I have seen Reza

من رضا را دیده ام.When Has he parked his car

کی ماشینش را پارک کرده است؟

I’ve seen that film before

من آن فیلم را قبلا دیده بودم.

I have just finished my homework

من تازه تکالیفم را تمام کردم.

we have met before

ما قبلا ملاقات کرده ایم.

I have worked this week

من این هفته کار کرده ام.

I have washed the car

من ماشین را شسته ام.
 

 

  1. من تا به حال این فیلم را ندیده‌ام. I haven’t seen this movie yet.I haven’t seen this movie yet.
  2. او هنوز ایمیل ننوشته است. She has not written an email yet.She has not written an email yet.

سوالی کردن:

((Have/Has+Subject+Past Participle+Rest of the Sentence     +Have/Has+Subject+Past Participle+Rest of the Sentence+))

مثال:

  1. آیا شما این مکالمه را شنیده‌اید؟ Have you heard this conversation?Have you heard this conversation?
  2. آیا او آنجا بوده است؟ Has he been there?Has he been there?

گرامر حال کامل باعث ایجاد ارتباط بین گذشته و حال در جملات می‌شود و برای بیان تجربیات یا اعمالی که از گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه دارند، بسیار کاربرد دارد.

مثال بیش تر :

I have been to Mexico so far

من تا الان مکزیک بوده ام.

I have read the lesson

درس را خوانده ام.

I have seen Reza

من رضا را دیده ام.When Has he parked his car

کی ماشینش را پارک کرده است؟

I’ve seen that film before

من آن فیلم را قبلا دیده بودم.

I have just finished my homework

من تازه تکالیفم را تمام کردم.

we have met before

ما قبلا ملاقات کرده ایم.

I have worked this week

من این هفته کار کرده ام.

I have washed the car

من ماشین را شسته ام.
 
 

گرامر انگلیسی برگشت