آموزش چالش ریاضی 11 روزه: اصول اولیه ریاضیات

11 Days Math Challenge : Master Basics of Mathematics

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
توضیحات دوره: تنها با نظم دادن به خود به مدت 11 روز، یک پایه ریاضی محکم بسازید! همین امروز به چالش ریاضی بپیوندید به مبانی ریاضی اعداد کامل، اعداد صحیح، کسری و اعشاری نماها، مربع ها، ریشه های مربع، مکعب ها، ریشه های مکعبی اعداد گویا و غیر منطقی مسلط شوید. ما در این دوره اعداد منفی را پوشش خواهیم داد پس نگران آنها نباشید

«حتی با انگیزه‌ترین و باهوش‌ترین دانش‌آموز زیر نظر کسی که بهترین ترتیب یادگیری چیزها را می‌داند، که می‌داند و می‌تواند روش مناسب برای انجام مهارت‌های مختلف را نشان دهد، که می‌تواند بازخورد مفیدی ارائه دهد، سریع‌تر پیشرفت می‌کند، و چه کسی می تواند فعالیت های تمرینی را طراحی کند که برای غلبه بر نقاط ضعف خاص طراحی شده است."

- اندرس اریکسون، اوج: رازهایی از علم جدید تخصص

آیا در مهارت های ریاضی خود با مشکل مواجه هستید؟ آیا با مبانی ریاضی مانند کسر، عامل، HCF، LCM و غیره مشکل دارید؟ آیا این شما را از رسیدن به هدفتان باز می دارد؟ این دوره به شما کمک می کند تا بر این مشکلات غلبه کنید!

هدف این دوره ایجاد یک درک کامل از اصول ریاضی به روشی آسان و سرگرم کننده است. هر ویدیو برای ساختن سخنرانی های قبلی طراحی شده است تا به شما در درک ریاضیات پایه کمک کند و شما را برای رسیدن به اهداف خود آماده کند. نمودارهای نقشه راه به شما کمک می کند مسیری را که طی می کنید درک کنید. ما همچنین مرتباً آنچه را که قبلاً آموخته‌ایم بازبینی می‌کنیم تا پیوندهای متقابلی بین مفاهیم ایجاد کنید.


موضوعات تحت پوشش:

 • شناخت شماره ما

 • اعداد کامل

 • عوامل/چندگانه/اعداد اول/HCF/LCM

 • اعداد صحیح

 • کسرها و اعشار

 • نمایه ها

 • مربع و ریشه مربع

 • مکعب و ریشه مکعب

 • اعداد گویا و غیر منطقی

شما همچنین دریافت خواهید کرد:

 • پشتیبانی خوبی در بخش Q A برای کمک به تسلط بر مبانی ریاضی

 • 30 روز ضمانت بازگشت پول

همین امروز ثبت نام کنید!

بیایید رویاهای ریاضی شما را محقق کنیم

- جکسون


سرفصل ها و درس ها

روز 1 - دانستن اعداد ما Day 1 - Knowing our Numbers

 • مقایسه اعداد Comparing Numbers

 • با مجموعه ای از ارقام، بزرگترین یا کوچکترین عدد را بسازید Make the Greatest or Smallest number with a set of digits

 • ترتیب صعودی و نزولی اعداد Ascending and Descending order of numbers

 • ده هزار، لک و کرور Ten thousand, Lakh and Crore

 • خواندن اعداد بزرگ Reading large numbers

 • معیارها - طول، وزن، کمیت Metrics - Length, Weight, Quantity

 • برآورد کردن Estimation

 • استفاده از براکت Using Brackets

 • اعداد رومی Roman numerals

 • ارزش اسمی و ارزش مکانی Face value and Place value

 • فرم بسط یک عدد Expanded Form of a Number

 • BODMAS BODMAS

 • آزمون 1 - دانستن اعداد ما قسمت 1 Quiz 1 - Knowing our Numbers Part 1

 • مسابقه - دانستن اعداد ما قسمت 2 Quiz - Knowing our Numbers Part 2

 • مسابقه - دانستن اعداد ما قسمت 3 Quiz - Knowing our Numbers Part 3

 • مسابقه - ارزش اسمی/ارزش مکانی/BODMAS Quiz - Face Value / Place Value / BODMAS

روز دوم: اعداد کامل + مقدمه ای بر عوامل و مضرب ها Day 2 : Whole Numbers + Introduction to Factors and Multiples

 • اعداد طبیعی و اعداد کامل Natural numbers and whole numbers

 • "+ - x/در خط شماره “+ - x / on the Number line

 • تقسیم با 0 Dividing with 0

 • خواص اعداد کامل Properties of whole numbers

 • توزیع ضرب بر جمع Distributivity of multiplication over addition

 • هویت برای جمع و ضرب Identity for addition and multiplication

 • الگوها به اعداد کامل Patterns in whole numbers

 • مسابقه - اعداد کامل Quiz - Whole Numbers

 • عوامل Factors

 • مضرب Multiples

 • اعداد کامل Perfect Numbers

 • اعداد اول و مرکب Prime and Composite Numbers

 • اعداد زوج و فرد Even and Odd Numbers

 • تست های تقسیم پذیری Divisibility Tests

روز 3: فاکتورسازی اولیه/HCF/LCM Day 3: Prime factorisation / HCF / LCM

 • عوامل مشترک و چندگانه Common factors and multiples

 • فاکتورسازی اولیه Prime factorisation

 • HCF/GCD HCF / GCD

 • LCM LCM

 • مشکلات: HCF و LCM Problems: HCF & LCM

 • مسابقه - بازی با اعداد 1 Quiz - Playing with Numbers 1

 • مسابقه - بازی با اعداد 2 Quiz - Playing with Numbers 2

 • مسابقه - بازی با اعداد 3 Quiz - Playing with Numbers 3

 • مسابقه - بازی با اعداد 4 Quiz - Playing with Numbers 4

روز چهارم: اعداد صحیح - اعداد مثبت و منفی Day 4: Integers - Positive and Negative Numbers

 • اعداد منفی Negative Numbers

 • اعداد صحیح روی خط اعداد Integers on a Numberline

 • 2 قانون جمع و تفریق اعداد صحیح 2 Rules for Addition and Subtraction of Integers

 • خط اعداد: جمع و تفریق Number line: Addition and Subtraction

 • راه دیگر: جمع و تفریق Another way: Addition and Subtraction

 • مشکلات تمرین Practice Problems

 • تجدید نظر - اعداد صحیح Revise - Integers

 • تجدید نظر - جمع و تفریق Revise - Addition and Subtraction

 • خواص جمع و تفریق Properties of addition and subtraction

 • هویت افزودنی Additive identity

 • ضرب اعداد صحیح Multiplication of Integers

 • تقسیم اعداد صحیح Division of Integers

 • خواص ضرب و تقسیم Properties of Multiplication and Division

 • برخی دیگر از خواص ضرب Some more properties of multiplication

 • برخی از خواص دیگر Division Some more properties of Division

 • مسابقه - اعداد صحیح 1 Quiz - Integers 1

 • مسابقه - اعداد صحیح 2 Quiz - Integers 2

 • مسابقه - اعداد صحیح 3 Quiz - Integers 3

 • مسابقه - اعداد صحیح 4 Quiz - Integers 4

 • مسابقه - اعداد صحیح 5 Quiz - Integers 5

 • مسابقه - اعداد صحیح 6 Quiz - Integers 6

روز پنجم: کسری و اعشار Day 5: Fractions and Decimals

 • کسری 1 Fractions 1

 • کسری 2 Fractions 2

 • کسری 3 Fractions 3

 • اعشار 1 Decimals 1

 • اعشار 2 Decimals 2

 • اعشار 3 Decimals 3

روز ششم: کسرها و اعشار ادامه یافت Day 6: Fractions and Decimals continued

 • کسری و اعشار ادامه 1 Fractions and Decimals Continued 1

 • کسری و اعشار ادامه 2 Fractions and Decimals Continued 2

 • کسری و اعشار ادامه 3 Fractions and Decimals Continued 3

روز هفتم: توان Day 7: Exponents

 • نماهای 1 Exponents 1

 • نماهای 2 Exponents 2

 • توان 3 Exponents 3

 • توان 4 Exponents 4

 • توان 5 Exponents 5

روز هشتم: مربع ها و ریشه های مربعی Day 8: Squares and Square Roots

 • مربع و ریشه مربع 1 Squares and Square roots 1

 • مربع و ریشه مربع 2 Squares and Square roots 2

 • مربع و ریشه مربع 3 Squares and Square roots 3

 • مربع و ریشه مربع 4 Squares and Square roots 4

 • مربع و ریشه مربع 5 Squares and Square roots 5

 • مربع و ریشه مربع 6 Squares and Square roots 6

روز نهم: مکعب ها و ریشه های مکعبی Day 9: Cubes and Cube Roots

 • مکعب و ریشه مکعب 1 Cubes and Cube roots 1

 • مکعب و ریشه مکعب 2 Cubes and Cube roots 2

روز دهم: اعداد گویا Day 10: Rational Numbers

 • اعداد گویا قسمت 1 Rational Numbers Part 1

 • اعداد گویا قسمت 2 Rational Numbers Part 2

 • اعداد گویا قسمت 3 Rational Numbers part 3

 • اعداد گویا 4 Rational Numbers 4

 • اعداد گویا 5 Rational Numbers 5

 • اعداد گویا 6 Rational Numbers 6

روز یازدهم: اعداد غیر منطقی و اعداد گویا Day 11: Irrational Numbers and Rational Numbers

 • اعداد گویا و غیر منطقی 1 Rational and Irrational Numbers 1

 • اعداد گویا و غیر منطقی 2 Rational and Irrational Numbers 2

 • اعداد گویا و غیر منطقی 3 Rational and Irrational Numbers 3

 • اعداد گویا و غیر منطقی 4 Rational and Irrational Numbers 4

 • اعداد گویا و غیر منطقی 5 Rational and Irrational Numbers 5

 • اعداد گویا و غیر منطقی 6 Rational and Irrational Numbers 6

 • اعداد گویا و غیر منطقی 7 Rational and Irrational Numbers 7

هندسه Geometry

 • سخنرانی پاداش Bonus Lecture

 • تکنیک های مطالعه Study techniques

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش چالش ریاضی 11 روزه: اصول اولیه ریاضیات
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 320,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) در صورت خرید اشتراک، این آموزش بدلیل حجم بالا معادل 2 دوره است و 2 دوره از اشتراک شما کم می شود. زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
19.5 hours
82
Udemy (یودمی) udemy-small
09 آبان 1401 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
15,326
4.6 از 5
ندارد
دارد
دارد

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Jackson Kailath Jackson Kailath

جکسون MBA خود را از دانشکده تجارت هند به پایان رسانده است. او در آزمون CAT 760 و GM صدک کرده است. او دوست دارد به دانش آموزان بیاموزد و از توضیح ساده مفاهیم پیچیده برای توضیح آنها به روشی آسان یاد می گیرد. او از سال 2012 و حتی قبل از آن به دانشجویان استعداد کمی را می آموزد!

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.