آموزش رهبری و مدیریت خبره در مدیریت پروژه چابک: ایجاد شایستگی های اصلی [ویدئو]

Expert Leadership and Management in Agile Project Management: Building Core Competencies [Video]

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
توضیحات دوره: در این دوره آموزشی گسترده که برای متخصصان فنی طراحی شده است، قدرت تحول آفرین روش شناسی Agile را کشف کنید. با نگاهی عمیق به تاریخچه و تکامل Agile، به درک کاملی از اصول و ارزش‌های اساسی آن دست خواهید یافت. شما سفر از روش‌های سنتی Waterfall به Agile را ردیابی خواهید کرد و دلایل این تغییر و مزایایی که برای مدیریت پروژه به ارمغان می‌آورد را درک خواهید کرد. همانطور که پیشرفت می کنید، این دوره به مفاهیم اصلی و مدل های کاری Agile می پردازد، و شفافیت را در مورد زمان و نحوه به کارگیری روش های چابک به طور موثر ارائه می دهد. شما خواهید آموخت که چرا توسعه Agile به طور مداوم نتایج نرم افزاری بهتری را ارائه می دهد و آینده بالقوه آن را در چشم انداز کسب و کار دیجیتالی در حال تکامل کشف می کند. تمرین‌های عملی، مانند تأمل در آبشار در مقابل چابک، تضمین می‌کند که می‌توانید دانش نظری را در سناریوهای دنیای واقعی به کار ببرید. علاوه بر این، این دوره به بررسی سازگاری مدیریت پروژه Agile می‌پردازد و به شما کمک می‌کند موقعیت‌هایی را که Agile می‌تواند سودمندترین باشد را تشخیص دهید. در پایان، درک جامعی از Agile و کاربرد آن خواهید داشت و شما را آماده می‌کند تا شیوه‌های Agile را با اطمینان در پروژه‌های خود پیاده‌سازی کنید. درک بافت تاریخی و تکامل Agile. اصول و ارزش های Agile را شناسایی و اعمال کنید. تغییر از Waterfall به Agile و مزایای آن را تجزیه و تحلیل کنید. از مفاهیم اصلی Agile و مدل های کاری استفاده کنید. زمان اجرای مدیریت پروژه Agile را ارزیابی کنید. آینده و سازگاری Agile را کاوش کنید این دوره برای توسعه دهندگان نرم افزار، مدیران پروژه و متخصصان فناوری اطلاعات با درک اولیه مفاهیم مدیریت پروژه ایده آل است. هیچ تجربه قبلی Agile لازم نیست. پوشش جامع تاریخچه، اصول و ارزش های Agile * بینش هایی در مورد انتقال از آبشار به چابک. * مفاهیم چابک ضروری و مدل های کاری.

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر چابک: درک تاریخچه، اصول و ارزش ها Introduction to Agile: Understanding the History, Principles, and Values

 • آنچه شما قرار است یاد بگیرید What You're Going to Learn

 • مقدمه: پیمایش تغییر در چشم انداز کسب و کار دیجیتال Introduction: Navigating Change in the Digital Business Landscape

 • پیمایش تغییر در چشم انداز کسب و کار دیجیتال Navigating Change in the Digital Business Landscape

 • از آبشار تا چابک: درک تغییر در مدیریت پروژه From Waterfall to Agile: Understanding the Shift in Project Management

 • تکامل چابک: ارزش ها و اصول The Evolution of Agile: The Values and Principles

 • چرا توسعه چابک نرم افزار بهتری نسبت به روش های سنتی ارائه می دهد؟ Why Does Agile Development Deliver Better Software Than Traditional Methods?

 • بررسی اجمالی چابک: مفاهیم اساسی و مدل کاری Agile Overview: Essential Concepts and Working Model

 • چه زمانی باید از مدیریت پروژه چابک استفاده کرد؟ When Should You Use Agile Project Management?

 • آینده چابک The Future of Agile

 • تمرین: آبشار در مقابل چابک: بازتاب شخصی Exercise: Waterfall vs. Agile: Personal Reflection

سبک رهبری خود را متحول کنید: یاد بگیرید در یک محیط چابک رهبری کنید Transform Your Leadership Style: Learn to Lead in an Agile Environment

 • مقدمه ای بر تغییرات سبک رهبری Introduction to Leadership Style Changes

 • پرورش رهبری برای سازمان های مشارکتی و سازگار Cultivating Leadership for Collaborative and Adaptive Organizations

 • تداوم رفتار رهبری Continuum of Leadership Behavior

 • پذیرش رهبری خدمتگزار در سازمان های چابک Embracing Servant Leadership in Agile Organizations

 • رهبری خدمتگزار در چابک چیست و چگونه آن را به خوبی انجام دهیم What Is Servant Leadership in Agile and How to Do It Well

 • تمرین: سوالات کلیدی که یک رهبر خدمتگزار باید بپرسد Exercise: Key Questions a Servant Leader Needs to Ask

 • چارچوب شایستگی چابک Agile Competency Framework

 • تمرین چارچوب شایستگی چابک Agile Competency Framework Exercise

 • تمرکز بر مربیگری و تسهیلگری The Focus on Coaching and Facilitation

تعالی کوچینگ را توسعه دهید: 8 عادت اساسی مربیگری موفق را بپذیرید Develop Coaching Excellence: Adopt the 8 Essential Habits of Successful Coaching

 • مربیگری در یک محیط چابک Coaching in an Agile Environment

 • اصول و شیوه های کوچینگ چابک موثر Principles and Practices of Effective Agile Coaching

 • 8 عادت اساسی مربیگری موفق 8 Essential Habits of Successful Coaching

 • عادت اول: مشاهده کردن Habit 1: Observing

 • تمرین: چالش مشاهده بازتابی Exercise: The Reflective Observation Challenge

 • عادت 2: پرسیدن سوالات قدرتمند Habit 2: Asking Powerful Questions

 • تمرین: چالش هنر پرسیدن سوالات قدرتمند Exercise: The Art of Asking Powerful Questions Challenge

 • عادت 3: گوش دادن متعهدانه و صحبت کردن آگاهانه Habit 3: Engaged Listening and Mindful Speaking

 • تمرین: گوش دادن متعهدانه و صحبت کردن ذهن آگاهانه Exercise: Engaged Listening and Mindful Speaking

 • عادت 4: دادن بازخورد مؤثر Habit 4: Giving Effective Feedback

 • تمرین: چالش بازخورد Exercise: The Feedback Challenge

 • عادت 5: کمک به افراد در کشف گزینه ها Habit 5: Helping People Explore Options

 • عادت ششم: کمک به تعیین اهداف Habit 6: Helping Set Goals

 • تمرین: شفافیت سریع هدف Exercise: Quick Goal Clarity

 • عادت 7: فرضیات چالش برانگیز Habit 7: Challenging Assumptions

 • تمرین: چالش پیش فرض Exercise: Assumption Challenge

 • عادت هشتم: حفظ جریان و چارچوب مکالمه Habit 8: Maintaining the Flow and Frame of the Conversation

 • تمرین: جریان گفتگو Exercise: Conversation Flow

مانند یک حرفه ای تسهیل کنید: مهارت هایی برای برگزاری جلسات موثر و هدایت بحث ها Facilitate Like a Pro: Skills to Run Effective Meetings and Guide Discussions

 • تسهیل و هدایت تیم Facilitating and Guiding the Team

 • تسهیل مؤثر: هدایت جلسات و گفتگوهای موفق Effective Facilitation: Guiding Successful Meetings and Discussions

 • تمرین: طرح تسهیل Exercise: Facilitation Blueprint

 • ابزارهای تسهیل گری Facilitation Tools

 • نقشه برداری ذهنی موثر در جلسات چابک Effective Mind-Mapping in Agile Meetings

 • تمرین: اکتشاف نقشه ذهنی انفرادی Exercise: Solo Mind-Mapping Exploration

 • نقشه ذهنی: مکالمه را با گروه بندی موضوعات متمرکز کنید Mind Mapping: Focus the Conversation by Grouping Topics

 • تجزیه و تحلیل علت ریشه و نگاشت تأثیر: حل مشکل پیشگیرانه در چابک Root-Cause Analysis and Impact Mapping: Proactive Problem-Solving in Agile

 • تجزیه و تحلیل استخوان ماهی: شناسایی مسائل Fishbone Analysis: Identifying Issues

 • تمرین: شیرجه رفتن عمیق با تجزیه و تحلیل استخوان ماهی Exercise: Dive Deep with Fishbone Analysis

 • تکنیک پنج چرا Five Whys Technique

 • تمرین: با پنج دلیل کشف کنید Exercise: Discover with the Five Whys

 • نقشه برداری تاثیر Impact Mapping

 • تمرین: شیرجه سریع به نقشه برداری ضربه Exercise: Quick Dive into Impact Mapping

 • تکنیک های موثر تصمیم گیری در تنظیمات گروهی Effective Decision-Making Techniques in Group Settings

 • تصمیم گیری: رای رومی Decision Making: Roman Vote

 • تصمیم گیری: مشت پنج Decision Making: Fist of Five

 • تصمیم گیری: رای اکثریت Decision Making: Majority Voting

 • تصمیم گیری: رای گیری نقطه ای Decision Making: Dot Voting

 • تصمیم گیری: رای گیری اجماع Decision Making: Consensus Voting

شروع و توسعه تیم های چابک Kickstarting and Developing Agile Teams

 • ساخت تیم های چابک Building Agile Teams

 • تیم های چابک: اهداف، مسئولیت ها، ویژگی ها، نقش های کلیدی Agile Teams: Objectives, Responsibilities, Characteristics, Key Roles

 • شروع تیم های چابک: دیدگاه های مشترک و ارزش های تیم Kickstarting Agile Teams: Shared Visions and Team Values

 • سفر توسعه تیم: از تشکیل تا اجرا The Journey of Team Development: From Forming to Performing

 • تمرین: مدل توسعه تیم Exercise: Team Development Model

 • درک و پیمایش مشکلات تیم Understanding and Navigating Team Problems

 • تمرین: تجزیه و تحلیل بارت Exercise: BART Analysis

 • مقدمه: مدیریت تضاد در یک تیم چابک Introduction: Managing Conflict in an Agile Team

 • مدیریت تضاد در یک تیم چابک Managing Conflict in an Agile Team

 • حل تعارض Conflict Resolution

Frameworks Key Agile را درک کنید: Essentials Scrum، Kanban و بیشتر را بیاموزید Understand Key Agile Frameworks: Learn Essentials of Scrum, Kanban, and More

 • مقدمه ای بر فریم ورک های مختلف چابک Introduction to Different Agile Frameworks

 • مروری کوتاه بر فریم‌ورک‌های معمولی چابک: Scrum، Kanban، Lean، DSDM، XP، FDD Brief Overview of Common Agile Frameworks: Scrum, Kanban, Lean, DSDM, XP, FDD

 • مقدمه ای بر کانبان در چابک An Introduction to Kanban in Agile

 • مقدمه ای بر اسکرام An Introduction to Scrum

 • مقدمه ای بر ناب An Introduction to Lean

 • مقدمه ای بر روش توسعه سیستم های پویا (DSDM) An Introduction to Dynamic Systems Development Method (DSDM)

 • مقدمه ای بر برنامه نویسی شدید (XP) An Introduction to Extreme Programming (XP)

 • مقدمه ای بر توسعه ویژگی محور (FDD) An Introduction to Feature Driven Development (FDD)

 • مقدمه ای بر کریستال An Introduction to Crystal

 • خلاصه Summary

 • Waterfall to Agile: چگونه تعیین کنیم که آیا این حرکت مناسب برای پروژه شما است یا خیر Waterfall to Agile: How to Determine If It's the Right Move for Your Project

 • تبریک می گویم! Congratulations!

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش رهبری و مدیریت خبره در مدیریت پروژه چابک: ایجاد شایستگی های اصلی [ویدئو]
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 160,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
5h 3m
79
Packtpub packtpub-small
28 خرداد 1403 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
از 5
ندارد
دارد
دارد
Ramon Janssen

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Ramon Janssen Ramon Janssen

MBA، مربی مدیریت و رهبری، نویسنده، کارآفرین

Packtpub یک ناشر دیجیتالی کتاب‌ها و منابع آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزار است. این شرکت از سال 2004 فعالیت خود را آغاز کرده و به تولید و انتشار کتاب‌ها، ویدیوها و دوره‌های آموزشی می‌پردازد که به توسعه‌دهندگان و متخصصان فناوری اطلاعات کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند. منابع آموزشی Packtpub موضوعات متنوعی از جمله برنامه‌نویسی، توسعه وب، داده‌کاوی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد. محتوای این منابع به صورت کاربردی و به‌روز ارائه می‌شود تا کاربران بتوانند دانش و توانایی‌های لازم برای موفقیت در پروژه‌های عملی و حرفه‌ای خود را کسب کنند.