Joshua Adam Owen

خلبان و مربی پهپاد
دوره های این مدرس:

آموزش برنامه ریزی پرواز پهپاد 101

Drone Flight Planning 101

با استفاده از استانداردهای صحیح و پارامترهای مناسب پرواز پهپاد، یک ماموریت قانونی پهپاد را برای هر هدفی برنامه ریزی کنید.


آموزش برنامه ریزی پرواز پهپاد 101 - راهنمای چک لیست!

Drone Flight Planning 101 - A Checklist Guide!

با استفاده از تمام چک لیست های دقیق ارائه شده در این دوره، یک ماموریت هواپیمای بدون سرنشین مسئول برنامه ریزی کنید!