Francis Audet

مربی آزاد و مربی مدیریت
دوره های این مدرس:

آموزش برداشتی متفاوت از مدیریت زمان

A different take on Time Management

سفری برای بازتعریف درک خود از زمان و تغییر رابطه خود با آن. الان و برای همیشه!


آموزش هنر جنگ برای مدیران - کلاس کارشناسی ارشد

The Art of War for Managers - A Masterclass

آزادسازی درخشش استراتژیک و تسلط رهبری برای مدیران مدرن