Sally Strong

رایحه درمانی بالینی
دوره های این مدرس:

آموزش به مسیر خود برگردید - چگونه زندگی خود را با هم بازگردانید

Get back on track - how to get your life back together

بهترین شیوه ها را بیاموزید و اجرا کنید تا گیر بیفتید و دوباره زندگی خود را کنترل کنید


آموزش مدیریت استرس برای صاحبان مشاغل آنلاین

Stress management for online business owners

استرس را مدیریت کنید، اضطراب کمتری داشته باشید و امروز بیشتر از کسب و کار خود لذت ببرید!