Jamario Kelly

مدرس در آموزش دیون
دوره های این مدرس:

آموزش شش آزمون تمرینی CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61).

CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) Six Practice Exams

آزمون های تمرینی کامل CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) * PBQ های شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش دوره کامل AWS Cloud Practitioner (CLF-C02).

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) Complete Course

امتحان AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) را در اولین تلاش خود بگذرانید، شامل یک امتحان تمرینی کامل!


آموزش دوره و آزمون کامل CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61).

CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) Complete Course & Exam

گذراندن امتحان CompTIA IT Fundamentals (FCO-U61) در اولین تلاش خود، شامل یک امتحان عملی کامل!


آموزش مجموعه امتحانات تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701) 1

CompTIA Security+ (SY0-701) Practice Exams Set 1

امتحانات تمرین کامل CompTIA Security+ (SY0-701) - مجموعه 1 * PBQهای شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!


آموزش 6 آزمون تمرینی Cloud Practitioner Cloud Practitioner AWS (CLF-002)

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-002) 6 Practice Exams

امتحانات تمرینی کامل AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) * زمان بندی شده * 390 سوال با بازخورد!


آموزش مجموعه امتحانات تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701) 2

CompTIA Security+ (SY0-701) Practice Exams Set 2

آزمون های تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701) کامل - مجموعه 2 * PBQ های شبیه سازی شده * زمان بندی شده * 540 سوال با بازخورد!