Vista Learning Institute

مربی Udemy
دوره های این مدرس:

آموزش Adobe Photoshop CC برای طراحی گرافیکی: راه آسان

Adobe Photoshop CC For Graphic Design : The Easy Way

با رابط Photoshop CC، ابزارها و عملکردهای اساسی آشنا شوید تا سفر طراحی خود را شروع کنید.