Robert Karamagi

مربی در Udemy
دوره های این مدرس:

آموزش آزمون های تمرینی PCEP (30-02).

PCEP (30-02) Practice Exams

6 آزمون تمرینی، 180 سؤال، پاسخ و توضیح که همه حوزه های برنامه درسی آزمون PCEP را پوشش می دهد.


آموزش (ISC)2 دارای گواهینامه در امنیت سایبری (CC) امتحانات عملی: مجموعه 2

(ISC)2 Certified in Cybersecurity (CC) Practice Exams: Set 2

4 آزمون تمرینی، 400 سوال، پاسخ و توضیح که تمام حوزه های اهداف امتحان CC را پوشش می دهد.


آموزش تست های تمرینی CompTIA Security+ (SY0-701).

CompTIA Security+ (SY0-701) Practice Tests

5 تست تمرینی، 450 سوال، پاسخ و توضیح که تمام اهداف امتحان لیست Security + SY0-701 را پوشش می دهد