Edsplore Labs

خرد در شگفتی آغاز می شود
دوره های این مدرس:

آموزش ریاضی در عمل: استاد ریاضی از طریق برنامه های کاربردی عملی

Math in Action: Master Math Through Practical Applications

با داستان های متحرک، برنامه های کاربردی دنیای واقعی، آزمون ها و بیش از 1000 مسئله تمرینی، به مفاهیم اساسی ریاضی مسلط شوید.