Cast and Hire

یک مدرسه و انجمن فیلم آنلاین
دوره های این مدرس:

آموزش دوره نهایی کارگردانی فیلم: صحنه های بلوک مانند یک حرفه ای

The ultimate film director course: block scenes like a pro

تکنیک هایی را بیاموزید که کارگردانان بزرگ برای خلق فیلم های برنده جوایز استفاده می کنند