Saba Memon (EmbarkX)

بنیانگذار EmbarkX | تدریس را دوست داشته باشید و به دانش آموزان کمک کنید تا موفق شوند
دوره های این مدرس:

آموزش آماده سازی حرفه ای برای آزمون سرپرست Google Workspace

Professional Google Workspace Administrator Exam Preparation

Master Google Workspace [Google Suite] Administration – راهنمای جامع برای مدیران فناوری اطلاعات برای شکستن گواهینامه