آموزش DraftSight
8h 47m
137
Lynda & Linkedin
26 خرداد 1396
33,452
دارد (اگر در سایت مرجع باشد، قرارداده می شود.)
دارد
دارد (در صورت درخواست)
Shaun Bryant

https://donyad.com/d/530a

آموزش DraftSight

DraftSight Essential Training

سرفصل ها و درس ها | نظرات

توضیحات دوره: DraftSight Professional مستندات ، طراحی و ابزارهای پیش نویس دو بعدی مستقیم را با یک جعبه ابزار ، یک کتابخانه نماد مکانیکی مبتنی بر استاندارد و یک افزودنی حاشیه نویسی مکانیکی فراهم می کند. این دوره تکنیک های اساسی لازم برای استفاده موثر از DraftSight 2017 Professional را در اختیار شما قرار می دهد. با شان برایانت همراه باشید زیرا او به شما نشان می دهد چگونه می توانید نقشه های DraftSight را توسعه داده و بهینه سازی کنید و نحوه راه اندازی نقشه های 2D DraftSight از الگوها را به شما نشان دهد. این دوره برای مبتدیان DraftSight با تجربه کار سیستم عامل Microsoft Windows ایده آل است.

موضوعات شامل:
 • پیمایش در DraftSight
 • پیش نویس و حاشیه نویسی
 • بزرگنمایی دستورات
 • استفاده از لایه ها
 • خصوصیات
 • تکنیک های ماوس و صفحه کلید
 • طراحی با DraftSight
 • استفاده از مختصات
 • حاشیه نویسی
 • دستورات و ابزارهای DraftSight
 • خطوط مرکزی و خطوط انفجاری
 • چاپ


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

 • خوش آمدی Welcome

 • آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

 • با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

 • DraftSight 2017 SP1 ، عیب یابی مهم DraftSight 2017 SP1, critical hotfix

1. مقدمه: DraftSight چیست؟ 1. Introduction: What Is DraftSight?

 • DraftSight چیست؟ What is DraftSight?

 • کنوانسیون های مورد استفاده در DraftSight Conventions used in DraftSight

 • شروع یک جلسه طراحی DraftSight Starting a DraftSight drawing session

 • با استفاده از گزینه ها Using Options

2. رابط کلاسیک DraftSIght 2. The DraftSIght Classic Interface

 • فضای کاری رابط کلاسیک The Classic interface workspace

 • منوی کشویی Dropdown menu

 • منوی زمینه Context menu

 • کلید های میانبر صفحه کلید Keyboard shortcuts

 • نوار ابزار استاندارد Standard toolbar

 • منطقه گرافیک Graphics area

 • کاشی ها را مشاهده کنید View tiles

 • مکان نما گرافیک و جدول کاری Graphics cursor and crosshairs

 • مختصات دکارتی و مبدأ Cartesian coordinates and the origin

 • برگه مدل و برگه برگه Model tab and Sheet tab

 • پنجره فرمان Command window

 • نوار وضعیت Status bar

 • پالت ها Palettes

3. رابط پیش نویس و حاشیه نویسی DraftSight 3. The DraftSight Drafting and Annotation Interface

 • فضای کاری پیش نویس و حاشیه نویسی The Drafting and Annotation workspace

 • تعویض فضای کار Workspace switching

 • منوی اصلی Main menu

 • نوار ابزار دسترسی سریع (QAT) Quick Access Toolbar (QAT)

 • روبان The ribbon

 • صفحه اصلی The Home tab

 • برگه درج The Insert tab

 • برگه حاشیه نویسی The Annotate tab

 • برگه برگه The Sheet tab

 • برگه مدیریت The Manage tab

 • برگه مشاهده The View tab

 • پالت Home The Home palette

 • رسم زبانه ها Drawing tabs

4. دستورات بزرگنمایی DraftSight 4. DraftSight Zoom Commands

 • پان پویا و بزرگنمایی پویا Dynamic Pan and Dynamic Zoom

 • پنجره بزرگنمایی Zoom Window

 • بزرگنمایی Zoom Fit

 • بزرگنمایی انتخاب شد Zoom Selected

 • بزرگنمایی قبلی Zoom Previous

 • عامل بزرگنمایی Zoom Factor

 • بزرگنمایی / بزرگنمایی Zoom In/Out

 • مرکز بزرگنمایی Zoom Center

 • بزرگنمایی سمت چپ Zoom Left

5. دقیق بودن در DraftSight 5. Being Accurate in DraftSight

 • پانل Draw The Draw panel

 • پنل اصلاح The Modify panel

 • نوار وضعیت The Status Bar

 • با استفاده از EntitySnaps (ESnap) برای پیش نویس دقیق Using EntitySnaps (ESnap) to draft accurately

 • با استفاده از اورتو Using Ortho

 • با استفاده از اسنپ و گرید Using Snap and Grid

 • با استفاده از قطبی Using Polar

 • با استفاده از ETrack Using ETrack

6. استفاده از لایه ها در DraftSight 6. Using Layers in DraftSight

 • مدیر لایه Layer Manager

 • اضافه کردن یک لایه جدید Adding a new layer

 • منوی کشویی لایه The layer dropdown menu

 • تنظیم ویژگی های لایه و گزینه های لایه Setting layer properties and layer options

 • مدیر ایالات لایه Layer States Manager

 • پیش نمایش لایه Layer Preview

 • فعال کردن لایه ها Activating layers

7. استفاده از Properties در DraftSight 7. Using Properties in DraftSight

 • پنل Properties The Properties panel

 • پالت Properties The Properties palette

 • پالت Properties The Properties palette

 • تنظیم رنگ Setting colors

 • تنظیم LineStyle و LineWeight Setting LineStyle and LineWeight

 • شفافیت Transparency

 • خواص نقاش Properties Painter

 • ویژگی ها را دریافت کنید Get Properties

8- استفاده از موس و کیبورد به طور مؤثر 8. Using the Mouse and Keyboard Effectively

 • دکمه سمت چپ ماوس Left mouse button

 • دکمه وسط ماوس (چرخ پیمایش) Middle mouse button (scroll wheel)

 • دکمه سمت راست ماوس Right mouse button

 • کلید ESC The ESC key

 • کلید ENTER The ENTER key

9. شروع کار 9. Getting Started

 • ایجاد یک نقشه جدید با یک قالب الگوی DWT Creating a new drawing with a template DWT file

 • تنظیم سیستم واحد ترسیم Setting the drawing unit system

 • تنظیم منظره Setting the viewport

 • تنظیم اسنپ و شبکه Setting Snap and Grid

 • مرزهای بزرگنمایی Zoom Bounds

10. رسم با DraftSight 10. Drawing with DraftSight

 • فرمان خط LINE command

 • فرمان حذف (واحد) DELETE command (single entity)

 • فرمان ARC ARC command

 • فرمان CIRCLE CIRCLE command

 • انتخاب شخص با انتخاب Window و Crossing Entity selection with Window and Crossing selection

 • دستور DELETE (چندین موجودیت) DELETE command (multiple entities)

 • دستور حرکت (چندین موجودیت) MOVE command (multiple entities)

 • فرمان حرکت (تک موجود) MOVE command (single entity)

11. استفاده از مختصات در DraftSight 11. Using Coordinates in DraftSight

 • مختصات مطلق Absolute coordinates

 • مختصات نسبی Relative coordinates

 • برای ورود به صفحه کلید برای مختصات Entering keyboard input for coordinates

 • مستطیل با استفاده از مختصات مطلق A rectangle using absolute coordinates

 • شکل دوم را با استفاده از مختصات نسبی ترسیم کنید Drawing a second shape using relative coordinates

12. حاشیه نویسی در DraftSight 12. Annotating in DraftSight

 • تنظیم سبک متن Setting a text style

 • اضافه کردن متن به یک نقاشی Adding text to a drawing

 • تنظیم یک سبک ابعادی Setting a dimension style

 • افزودن ابعاد به یک نقاشی Adding dimensions to a drawing

 • مقیاس حاشیه نویسی را تنظیم کنید Setting the annotation scale

 • با استفاده از ابعاد حاشیه نویسی Using annotative dimensions

13. چاپ در DraftSight 13. Printing in DraftSight

 • چاپ از برگه Model Printing from the Model tab

 • چاپ از برگه برگه Printing from a Sheet tab

14. سایر تکنیک های DraftSight 14. Other DraftSight Techniques

 • با استفاده از دستورات Pan Using the Pan commands

 • اشتباهات پیش نویس خود را به طور موثر اصلاح کنید Correcting your drafting mistakes effectively

15. کار با لایه ها 15. Working with Layers

 • لایه 0 ، لایه پیش فرض Layer 0, the default layer

 • خواص لایه Layer properties

 • ایجاد لایه های جدید Creating new layers

 • تغییر لایه فعال Changing the active layer

 • تغییر نام یک لایه Renaming a layer

 • کنترل رفتار لایه Controlling the layer behaviour

 • تنظیم LineColor Setting the LineColor

 • تنظیم لایه LineStyle Setting the layer LineStyle

 • تنظیم لایه LineWeight Setting the layer LineWeight

 • تنظیم PrintStyle Setting PrintStyle

 • تنظیم توضیحات Setting Description

 • تنظیم گزینه های فیلتر و نمایش Setting filtering and display options

16. سایر دستورات DraftSight 16. Other DraftSight Commands

 • ایجاد لایه های موجودیت جدید Creating new entity layers

 • کشیدن یک چرخه Drawing a CIRCLE

 • نقاشی شش ضلعی Drawing a Hexagon

 • با استفاده از دستور COPY Using the COPY command

 • اصلاح خصوصیات دایره Modifying the circle properties

 • رسم خطوط موازی و افقی Drawing parallel and horizontal lines

 • با استفاده از دستورات TRIM و EXTEND Using the TRIM and EXTEND commands

 • با استفاده از دستور FILLET Using the FILLET command

 • با استفاده از دستور MIRROR Using the MIRROR command

 • با استفاده از دستور ROTATE Using the ROTATE command

17. با استفاده از Centerlines و Splines 17. Using Centerlines and Splines

 • با استفاده از دستور RECTANGLE با ابعاد Using the RECTANGLE command with dimensions

 • با استفاده از دستور SimpleNote Using the SimpleNote command

 • با استفاده از دستور SPLINE Using the SPLINE command

 • دستور POLYLINE The POLYLINE command

 • در حال ویرایش polylines Editing polylines

 • تنظیم و اضافه کردن خطوط مرکزی Setting and adding centerlines

18. دستورات و ابزارهای اضافی DraftSight 18. Further DraftSight Commands and Tools

 • دستور RECTANGLE دوباره مورد بازبینی قرار گرفت The RECTANGLE command revisited

 • دستور PATTERN: خطی The PATTERN command: Linear

 • دستور CHAMFER The CHAMFER command

 • دستور PATTERN: بخشنامه The PATTERN command: Circular

 • ایجاد لایه های جدید تر Creating more new layers

 • ایجاد یک دایره از دو مماس و شعاع Creating a circle from two tangents and a radius

 • دستور OFFSET The OFFSET command

19. چاپ در DraftSight 19. Printing in DraftSight

 • تنظیم پیکربندی چاپ Setting print configuration

 • چاپ از برگه برگه Printing from the sheet tab

نتیجه Conclusion

 • مراحل بعدی Next steps

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

Shaun Bryant

Autodesk Certified Instructor هم در اتوکد و هم در Revit Architecture Shaun Bryant یک مربی معتبر Autodesk در هر دو روش AutoCAD و Revit Architecture است.

Shaun دارای فروش ، پشتیبانی و تخصص فنی ، مهارت های مدیریتی CAD و 30 سال تجربه صنعت است. او به عنوان مشاور ، مربی ، مدیر و کاربر کار کرده است ، همه اینها به او کمک کرد تا مهارت های متنوعی را ایجاد کند. مشاغل وی شامل 18 سال مشاور و مربی CAD ، BIM و مدیریت تسهیلات با سالهای ابتدایی فعالیت CAD در زمینه فروش ، پیش فروش و توسعه تجارت بوده است. وی همچنین دارای تجربه صنعت به عنوان مدیر/کاربر CAD است. شان مدیر هیئت مدیره Autodesk User Group International (AUGI) بوده است ، و همچنین نویسنده وبلاگ معتبر CAD ، نه فقط CAD! . او یک سخنران فصلی دانشگاه Autodesk (AU) است و در ژوئن 2017 کارشناس اتوکد در دانشگاه افتتاحیه Autodesk لندن بود. وی همچنین مربی سخنران دانشگاه Autodesk ، AutoCAD Influencer و عضو برنامه Autodesk Expert Elite است. شان در نوریچ در انگلستان زندگی می کند ، و مالک و مدیر CADFMconsultants Limited است.