Apexity by Apex Hatchers

مهارت های نهفته خود را باز کنید
دوره های این مدرس:

آموزش اصول جریان: تمرکز عمیق و برنامه ریزی استراتژیک

Principles of Flow: Deep Focus & Strategic Planning

با بهینه سازی وضعیت جریان و برنامه ریزی نوآورانه به حداکثر بهره وری و عملکرد دست یابید


آموزش گوش دادن فعال با کنجکاوی

Active Listening with Curiosity

از طریق کنجکاوی بر مهارت های شنیداری خود مسلط شوید


آموزش بهره وری کوانتومی

Quantum Productivity

بهره وری خود را برای اوج عملکرد بهینه کنید


آموزش تفکر خلاق استراتژیک

Strategic Creative Thinking

خلاقیت خود را برای حل مسائل استراتژیک تقویت کنید


آموزش ملزومات ارتباطی: روش کلامی آیکیدو

Communication Essentials: Verbal Aikido Way

مهارت های ارتباطی خود را از طریق روش های بدون خشونت بالا ببرید


آموزش تکنیک های خلاقیت ژاپنی

Japanese Creativity Techniques

پتانسیل خلاقانه خود را از طریق خرد ژاپنی جرقه بزنید


آموزش 7 گام برای تسلط بر تفکر انتقادی

7 Steps to Master Critical Thinking

از طریق این روش 7 مرحله ای بر تفکر انتقادی مسلط شوید


آموزش تفکر نوآورانه کنجکاو

Curious Innovative Thinking

از کنجکاوی برای درک عمیق مشکلات و کشف راهبردهای حل از طریق تفکر اکتشافی استفاده کنید


آموزش اولین اصول تفکر

First Principles Thinking

متفاوت فکر کن بی باکانه نوآوری کنید. وضعیت موجود را به هم بزند.


آموزش برنامه ریزی موثر و خلاقانه

Effective and Creative Planning

با رویکردهای برنامه ریزی نوآورانه به اهداف خود دست یابید