Allaxe Gan

برترین مدرس بازاریابی دیجیتال و آنلاین، مربی خودسازی
دوره های این مدرس:

آموزش مدیریت استرس محل کار - درس سریع و موثر

Workplace Stress Management - Quick and Effective Lesson

استرس را کنترل کنید، بهره وری را افزایش دهید و بهزیستی در محل کار را تقویت کنید


آموزش اشتباهات و راه حل های مرگبار بازاریابی وابسته

The Deadly Affiliates Marketing Mistakes And Solutions

تسلط بر موفقیت وابسته با غلبه بر دام های رایج با استراتژی های اثبات شده