George Whitaker

مالک و مربی آموزشی در آموزش ویتاکر
دوره های این مدرس:

آموزش مدیریت مکالمات دشوار در محل کار

Managing Difficult Conversations in the Workplace

درک کنید که چرا مکالمات دشوار بسیار مهم هستند و چگونه به طور مؤثر با آنها برخورد کنید.