George Whitaker

مالک و مربی آموزشی در آموزش ویتاکر
دوره های این مدرس:

آموزش تیم سازی برای کسب و کارها

Team Building for Businesses

یاد بگیرید که چگونه تیم سازی موثر و سازنده را در سازمان خود پیاده سازی کنید


آموزش چگونه یک تعادل سالم بین کار و زندگی ایجاد کنیم

How to Create a Healthy Work-Life Balance

کشف کنید که چرا یک تعادل سالم بین کار و زندگی بسیار مهم است و چگونه این تعادل را در زندگی خود ایجاد کنید.


آموزش درک سوگ و اندوه

Understanding Bereavement & Grief

در این دوره به این می پردازیم که چگونه می توانیم از طریق سوگ و اندوه به خود و دیگران کمک کنیم.


آموزش مدیریت مکالمات دشوار در محل کار

Managing Difficult Conversations in the Workplace

درک کنید که چرا مکالمات دشوار بسیار مهم هستند و چگونه به طور مؤثر با آنها برخورد کنید.


آموزش مهارت های مذاکره برای محل کار

Negotiation Skills for the Workplace

یاد بگیرید که چگونه مهارت های مذاکره خود را برای پیروزی در تجارت و زندگی بهبود بخشید.


آموزش آگاهی از سلامت روان

Mental Health Awareness

بیاموزید که چگونه علائم بیماری روانی را در خود و دیگران تشخیص دهیم و چگونه بهترین کمک را انجام دهیم.